Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İskan Hizmetleri İş Süreçleri

FİZİKİ YERLEŞİME GÖRE İSKAN (5543/16)

(Devlet Eliyle İskan İstemeyenler)

 

1-     Köy Muhtarlığının dilekçesi (Valilik/Kaymakamlık)

2-     Arazi ve Etüt Çalışması (Ek 28 formu düzenlenir. Köy nakli, toplulaştırma, Köy Gelişme Alanı isteyenler için ) (5 gün)

2.1. Köy seçmen nüfusunun yarısının bir fazlasının kararı olması şartı ile

2.2. İç İşleri Bakanlığının ve Bakanlığımızın onayı ile

 3- Bakanlık Onayı alınması (Olumlu) (20-30 gün)

 4- İskan Duyurusu (30 gün) ve taleplerin toplanması

            4.1: Dilekçe

            4.2: Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 5- Dilekçelerin İnceleme Kuruluna gönderilmesi (5 gün)

            5.1: Hak sahiplerinin Belirlenmesi

            5.2: Hak sahibi olamayanların gerekçesi (15 gün)

 6- Hak sahibi olacakların M.İ.K. kararlarının alınması (5 gün)

 7- İskan edilecek ailelerin arazilerinin temini (30-45 gün)

            7.1: Bakanlık adına tahsisin sağlanması

            7.2: Halihazır haritaların hazırlanması

            7.3: Planlamaya esas kurum görüşlerinin alınması

            7.4: İmar planlarının hazırlanması ve onaylanması

            7.5: İmar uygulamalarının yapılması

            7.6: Uygulama sonucu oluşan parsellerin tapuya tescili

 8- Kura çekimi (arsaların belirlenmesi)

 9- Arsa borçlanma sözleşmesinin hazırlanması (70 gün)

    (Taksitli arsa satın almak isteyenler için)

 10- Temlik cetvellerinin hazırlanması (10 gün)

 11- Tapuya tescil İşleminin yapılması (10 gün)

            11.1: Takyidat konulması (10 yıl süreyle)

            11.2: Taksitli satışlarda ipotek tesisinin sağlanması

 12- Konut kredisi taleplerinin alınması (7 gün)

 13- Taleplerin Bakanlık yatırım programına dahil edilmek üzere sunulması

 14- Yatırım programına alındıktan sonra kredilerin çıkması halinde

            14.1: Proje seçimi (5gün)

            14.2: Borçlanma sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması

            14.3: Tapu Kayıtlarına ipotek tesisi

 15- Bakanlıkça yatırım programı dahilinde verilen kredinin kullandırılmasının sağlanması (2 yıl içinde)

            15.1: İnşaat ruhsatlarının ilgili kurumdan alınması.

 

 

Not: Arazi ve evlerini kamulaştıranlar için 1. 2. ve 3. madde aranmaz.

 

NOT: NORMAL ŞARTLARDA İSKAN İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAKLAŞIK 300 GÜNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

 

 

 

DEVLET ELİYLE İSKAN

 

1- Kamulaştırma ile ilgili bilgi ve belgelerin toplanması (20 gün)

1.1: Kamulaştırma haritaları ve yerleri kamulaştırılan ailelerin listesini oluşturmak

1.2: Kamulaştırma durum tespiti yapmak ( İfrazen giren ve tamamı giren parsellerin tespiti)

2- Bilgilendirme toplantıları yapmak (30 gün)

3-     İskan duyurusu yapmak (30 gün)

4-     İskan edilmek isteyenlerin talebini almak Valilik / Kaymakamlık (90 gün)

5- Yerleşim birimleri etüt formu düzenlenir ve Bakanlığa onaya gönderilir.

6- İskan şeklinin ve hak sahibi olacak ailelerin belirlenmesi (devlet eliyle, tarımsal,     şehirsel ve fiziki yerleşime göre)

7- Kanun gereği haksahibi olabilecek ailelerin kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak (S.G.K. dan) (30 gün)

8- Hazırlanan dosyaların inceleme kurulunca incelenmesi (15 gün)

9- İnceleme kurulunca hak sahibi olacak ailelerin M.İ.K. kararlarının alınması  (15 gün)

10-M.İ.K. kararları alınan ailelerin (Ek:17) aile bireylerini gösterir listenin tanzimi (15       gün) ve Bakanlığa gönderilmesi

11- İskan edilecek ailelerin iskan şekline göre arazi etüt çalışmalarının yapılması

            11.1: Arazi tespiti

            11.2: Bulunan arazilerin kullanım amacına uygunluğu hakkında kamu kuruluşlarından bilgi toplanması

            11.3: Proje kapsamında haritaların ve uygulamaların yapılması

            11.4:  bulunan arazilerin Bakanlığımız adına tahsisi sağlanır.

            11.5: Ek 20 formlarının düzenlenerek Bakanlığa onaya gönderilmesi

12- İskanın şekline göre Bakanlığımız yatırım programına alınması sağlanır.

13- Yatırım programı uygulaması neticesinde iskanın şekline göre kura çekimi yapılır.

14- Borçlanma sözleşmeleri ve temlik cetvelleri hazırlanır.

15- İlgili Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil işlemleri yapılır.

 15.1: 10 yıl takyidat işlenir.

 15.2: İpotek tesisi sağlanır.

  16- 10 yıl süresince 3 ayda bir rutin kontrol yapılarak amacında kullanılıp kullanılmadığının kontrolü yapılır.

 

 

NOT: NORMAL ŞARTLARDA İSKAN İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAKLAŞIK 600 GÜNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

 

 

GÖÇMEN KABULÜ

 

5543 SAYILI İskan kanununa göre; ülkemize kabul olunan göçmenler, münferit göçmenler ile serbest göçmenlerin başvuruları yurt içinde Bayındırlık ve iskan Müdürlüklerine yapılmaktadır.

1-Vatandaş başvurusu (referans) dilekçe ile,

   1.a:Dilekçe.

  1.b:Noter Taahhütnamesi.

2- Emniyet Müdürlüğüne Soruşturma için yazışma yapılması,

  2.a:Dilekçe.(Fotokopi)

  2.b:Noter Taahhütnamesi.(Fotokopi)

3- Soruşturma sonucunun beklenmesi,

4-Soruşturma sonucunun Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

5-Göçmen kabulü için Dış İşleri Bakanlığına gönderilmesi,

 

GÖÇMEN KABULÜ BAKANLIKÇA UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE

 

1-Pasaportların fotokopileri alınır,

1.a: Muhacir kağıdı düzenlenir,

1.b:Uyrukluk bildirgesi düzenlenir

2-Emniyet Müdürlüğüne parmak izleri için gönderilir.

3- Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan dosyalar İç İşleri bakanlığına gönderilir.

4-İskan defterlerine kayıtları yapılır.